١٤٠٠/٠٩/٠٤ ٢:١٣ ب ظ
کد خبر : ١٢٧٠٧٣
یادداشت وارده/فرهاد خادمی
چندپیشنهادبه ریاست محترم قوه قضائیه
طلانیوز: یادداشت وارده فرهاد خادمی،پیشکسوت عرصه مطبوعات
به گزارش طلانیوز:   جناب آقای محسنی اژه ای روزچهارشنبه درجمع قضات ومسئولین قضایی تهران گفتتدکه:"بایدازحجم کارقضات وپرسنل قضایی کم کنیم"!
ایشان به یک نکته بسیاراساسی ودقیق اشاره کردندچراکه حجم غیرمتعارف پرونده وفشارهای روحی وروانی  ناشی ازانباشت پرونده های متعدد باعث می شودکه دقت ونظارت،تحقیق وبررسی های قضات کاهش یافته ودرنتیجه آرای متقن واستوارکمترصادرشود واطاله دادرسی ونوبت های طویل المدت چندساله دردادگاه های تجدیدنظر باعث تضییع حقوق عامه شود.
 
اینکه چراحجم زیادی ازکارها وشرایط نامتعارف گریبان قضات دادگاه های بدوی وتجدیدنظررا گرفته است ازجمله اموری است که ریاست محترم قوه قضائیه حال که عزمشان رابرای اصلاح ساختاری دستگاه قضا جزم کرده اندبدان توجه کافی ووافی نمایند.
 
خوشبختانه جناب محسنی اژه ای ازبدو انتصابشان حسابی درمیدان هستندوبه عینه نواقص ومشکلات ساختاری درهمه زمینه هارا یافته اندوبابیان علنی آن هابرای افکارعمومی می خواهنداین نواقص رامرتفع وساختارها رابطوربنیادین تغییر دهند.
 
برآنم حال که ریاست محترم دستگاه قضا به میدان آمده اند،وظیفه نخبگان وکارشناسان رشته های مختلف است که بدون حب وبغض دیدگاه های سازنده رابرای کمک به ایشان ارائه نمایندتااین هم افزایی وهمگرایی ملی باعث شود اصلاحات ساختاری دستگاه قضایی زودتربه سامان برسد تاشاهدگسترش عدالت درجامعه،کاهش فساددردستگاه قضا وازبین بردن ریشه های جرم ومفسده باشیم.
 
لذا نگارنده درهمین راستابعنوان یک روزنامه نگارقدیمی که ازنزدیک بااین قوه آشنایی کامل دارد،مواردی ازمهمترین موضوعاتی که باعث تضییع حقوق مردم،افزایش ورودی پرونده های قضایی،اطاله دادرسی،فساددردستگاه قضا و.......شده است رافهرست واربه ایشان ارائه می کنم وامیدوارم ازسوی ایشان وهمکارانشان جدی گرفته شود.
 
۱-اصلی ترین موضوعی که باعث ورودسالانه ۱۵میلیون پرونده به دستگاه قضامی شود،تعددعناوین مجرمانه وجرم انگاری مواردی بیشمارازاموراست ،درحال حاضردردستگاه حدود۲۸۰۰عنوان مجرمانه دردستگاه قضا وکشورداریم که باعث افزایش ورودی پرونده های میلیونی به این قوه شده ودرنتیجه تبعات مفسده انگیزآن راشاهدهستیم واین درحالیست که درکشورهای پیشرفته عناوین مجرمانه حدود۱۵۰عنوان می باشند که بازهم درتلاش هستند ازاین تعدادبکاهند!
 
۲-اولین گام ریاست محترم دستگاه قضا همین است که مطابق مفادبرنامه ششم توسعه کشورازاین عناوین بکاهند ودستگاه قضا وضابطین آن هرعمل خطایی راجرم نپندارند.
 
۳-جناب آقای محسنی اژه ای یکی ازمهمترین عواملی که باعث کاهش تراکم پرونده ها واسترس وفشارروی قضات می شود این است که دریک اقدام جهادی وانقلابی ،محاکم قضایی راتخصصی کنید تابه آنچه مدنظرتان هست برسید،چراکه هم اینک روزانه یک قاضی دادگاه بین ۶تا۸پرونده راباهزاربدبختی رسیدگی می کند،که متاسفانه تنوع پرونده هاهم کم نیست وشاهدهستیم که یک قاضی درروزهمزمان بایدبه پرونده هایی درزمینه سرقت،طلاق،اعتیاد،کلاهبرداری،ادم ربایی،تجاوزبه عنف و.......رسیدگی کند!!!!!،خداییش مگریک قاضی چقدرتاب وتوان دارد که این حجم ازپرونده ها،اظهارات واسنادومدارک پرونده رادرذهتش جای دهدوبادقت رسیدگی کند واینجاست که شاهدبی دقتی درصدوررای،وتضییع حقوق مردم می شویم!،براستی درکجای دنیا یک قاضی می تواندبه همه جرائم رسیدگی کند وعدالت رابرقرارودرمعرض انواع مفاسدقرارنگیرد؟
 
۴-پس ضروری ولازم است که هرچه سریعتر دراصلاح ساختاری که دردست اجراست همانگونه که دادگاه های کیفری وحقوقی ازهم منفک هستند،بیایید ودادگاه هاوقضات رابراساس نوع جرائم دسته بندی کنید که لااقل دراین زمینه ازحجم فشارهاواسترس های وارده به قضات کاسته شودویک قاضی درطول روز مثلا فقط به پرونده های سرقت یا نزاع رسیدگی کند،آنوقت است که درخواهیدیافت صدورآرای دقیق وکاهش اطاله دادرسی چقدرافزایش خواهدیافت؟؟!!!
 
۵- موضوع مهم دیگری که دراصلاحات ساختاری دستگاه قضا بایداجرایی ونهادینه شود ودرقانون برنامه ششم توسعه کشوربرآن تاکیدشده است این است که ازخیلی ازموارد ورخدادها "قضازدایی"شود، شاید خوانندگان گرامی بپرسندقضازدایی یعنی چی؟که باذکریک مثال موضوع راروشن ترمی کنیم.
 
درحال حاضربسیاری ازپرونده های مطروحه دردادگستری مربوط به مسائلی همچون آب،زمین ،دعواهای بین کارگران وکارفرمایان،دعاوی مربوط به کمیسیون های ماده صدشهرداری و...،،،،می باشد که هیچکدام ازاین موارد وصف مجرمانه ندارد ونباید دردادگستری رسیدگی شود واین موارد نه تنهاجرم نیستند بلکه موضوعاتی هستندکه باید درکمیسیون های مربوط مستقردرادارات رسیدگی شوند که قانون نیزدراین زمینه هاصراحت دارد وراهکارهای مربوط به هرکدام راپیش بینی کرده است!
 
ریاست محترم دستگاه قضا باتوجه به آنچه که شرحش درسطوربالا آمد اگراین مواردموردتوجه حضرتعالی ومشاورین تان قراربگیرد قطعا ویقینا شاهدانچه که مدنظرتان دراصلاح ساختاروعملکردقضات ودستگاه قضا می باشدخواهیم بود.
برچسب ها
چاپ خبر چاپ خبر
ارسال به دیگران ارسال به دیگران
نظرات
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
نظر :