1 مورد در زمان 5.796 ثانیه یافت شد
 سود مشارکت در منافع عرصه اصلی رقابت بیمه گران است
معاون فنی بیمه رازی :
طلانیوز: طبق ماده ۱۱ فصل چهارم مشارکت درمنافع آیین نامه شماره ۶۸ – بیمه های زندگی و مستمری، مؤسسات بیمه مکلفند در انواع بیمه‌‌های زندگی جز در بیمه‌های خطر فوت زمانی، بیمه گزاران بیمه‌های زندگی خود را در حداقل ۸۵ درصد منافع حاصل از مجموع معاملات بیمه‌های مذکور سهیم نمایند.