ارزش ذخایر کشف شده ایمیدرو بیش از 13 میلیارد دلار است

ایمیدرو،‌ با توجه به رسالت توسعه ای خود در کشور برنامه های اکتشافی گسترده ای را به منظور جبران عقب ماندگی تاریخی اکتشاف در راستای نیل به اهداف طراحی و اجرا کرده است. انجام فعالیت های اکتشافی مجموعه ایمیدرو منجر به افزوده شدن 13 میلیارد دلار به ذخایر معدنی کشور شده است.
ارزش ذخایر کشف شده ایمیدرو بیش از 13 میلیارد دلار است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری طلانیوز، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)،‌ که رسالت توسعه بخش معدن و صنایع معدنی را برعهده دارد. توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب و حمایت ایشان از بخش معدن به عنوان جایگزین نفت ، برنامه جدید اکتشاف و بهره‌برداری بهینه از ذخایر کشور را مدنظر قرار داده است. ارزش ذخایر کشف شده حاصل فعالیت های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه(92تاکنون) بیش از 13 میلیارد دلار است.

برنامه اکتشاف و بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی کشور توسط ایمیدرو می‌تواند نقش بی‌بدیلی را در راستای توسعه متوازن کشور و ارتقای نقش معادن در اقتصاد ملی ایفا کند و در رسیدن به هدف اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای نفتی موثر باشد.

دیگران چه می خوانند:

ایــن ســازمان بــه عنــوان بــازوی وزارت صنعــت معــدن و تجــارت در زنجیــره معــدن توانســته بــا همـکاری جلـب مشـارکت بخـش خصوصـی بیـش از 5.21 میلیــارد دلار از ابتــدای فعالیــت تاکنــون در حـوزه معـدن و صنایـع معدنـی سـرمایه گـذاری ایجــاد کنــد. از ســوی دیگــر ســرمایه گــذاری هــای انجــام شــده ذیــل دو اســتراتژی «توســعه» و «توانمندسـازی» طـی دوره 1392 تـا 1399 در ایـن بخـش بـه حـدود 10 میلیـارد دلار رسـید کـه ایـن مهــم در راســتای سیاســت هــای کلان اصــل 44 قانــون اساســی، اقتصــاد مقاومتــی، فاصلــه گرفتــن از اقتصــاد نفتــی و توجــه بــه شــعار سالانه کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری تعییــن مــی شــود، اقــدام کــرده اســت. حاصــل ایــن میــزان ســرمایه در دوره فــوق، ایجــاد حــدود 15400 شــغل بــه صـورت مسـتقیم بـوده اسـت. البتـه باید یـادآور شـد که سـال گذشـته ایمیـدرو بیـش از 9.1 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجـام داد.

حــوزه اکتشــاف، از دیگــر اقدامات سازمان ایمیدرو است کــه زمینــه ســاز توســعه در بخــش معــدن و تامیــن کننــده خــوراک بــرای کارخانــه هــای فــراوری اســت. طــی ســال هــای اخیــر بــا پیگیــری برنامــه سراســری اکتشــاف شــاهد افزایــش ذخایــر طــا، سـنگ آهـن، زغال‌سـنگ، مـس و بوکسـیت شـده ایم. در حـال حاضـر بـا همـکاری سـازمان هـا، نهادهـا و دسـتگاه هـای مربوطـه بیـش از 650هـزار کیلومتـر مربــع از مســاحت کشــور تحــت فعالیــت هــای اکتشــافی (شناســایی و پــی جویــی) قــرار دارد.

حـوزه معـدن و صنایـع معدنـی در سـال گذشـته بـه رغـم تشـدید تحریـم هـا، حـدود 6.7 میلیـارد دلارارزآوری بــرای اقتصــاد کشــور داشــت کــه سـهم بـه سـزایی از آن مربـوط بـه زنجیـره فولاد بــود. انتظــار مــی رود در ســال جــاری ارزش صـادرات اندکـی افزایـش یابـد و منافـع بیشـتری نصیـب ایـن حـوزه مولـد اقتصـاد شـود. ایمیـدرو ضمــن تــاش بــرای رشــد صــادرات ایــن بخــش، سیاســت کاهــش ارزبــری را در شــرکت هــای بــزرگ اجرایــی و پیگیــری مــی کنــد. ســال گذشـته بـا احتسـاب طـرح هـا، از خـروج معـادل یــک میلیــارد دلار ارز بــا اجــرای سیاســت بومــی ســازی جلوگیــری شــد.

وجیه‌اله جعفری رییس هیات عامل ایمیدرو ،ارزش ذخایر کشف شده حاصل فعالیت های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه(92تاکنون) بیش از 13 میلیارد دلار عنوان کرد. به گفته وی، این مواد معدنی از جمله سنگ آهن، زغالسنگ، مس، طلا، آنتیموان، باریت و بوکسیت است.

جعفری با اشاره به اینکه مجموع حفاری های انجام شده به یک میلیون و 450هزار متر رسیده است، میزان سرمایه گذاری انجام شده نیز (معادل روز) به 1455 میلیارد تومان بیان کرد. به گفته وی، کل پهنه های اکتشافی در اختیار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه، شامل 81 پهنه و در مساحت 481هزار کیلومتر مربع انجام بوده که در حال حاضر فعالیت های فوق به 91هزار کیلومتر مربع رسیده است.

این امر شامل کل مساحت پهنه های جاری، زیرپهنه ها، محدوده های درخواستی، پروانه های اکتشافی و گواهی کشف ایمیدرو و شرکت های تابعه است که احمد فتاحی مدیر اکتشاف ایمیدرو در حال حاضر پهنه‌های در اختیار این سازمان و شرکت های تابعه را 11 پهنه به مساحت 56 هزار و 221 کیلومتر مربع که با مجموع مساحت زیرپهنه ها، محدوده های درخواستی، پروانه های اکتشافی و گواهی کشف ذکر می کند که این رقم به 91 هزار و 67 کیلومترمربع می رسد.

مدیر اکتشاف ایمیدرو، تاکنون صدور 135 پروانه اکتشاف (به مساحت 4757 کیلومتر مربع) و 16 گواهی کشف (به مساحت 2983 کیلومتر مربع) را برای محدوده های اکتشافی این مجموعه اعلام کرد.

ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران، توســعه گوهرســنگ هــا را بــه عنــوان حــوزه ای جدیــد و تاثیرگــذار درآمــد و اشــتغال زایــی پیــش رو قــرار داده اســت. طــرح جامــع گوهرســنگ هــا بــا همراهــی و همــکاری تمامــی ذینفعــان بخــش خصوصــی و دولتــی تدویــن و نهایــی شــده اســت. در ایــن طــرح دو افــق 1405 و 1410 دیــده شــده اســت.

 شهاب الدین محمد راستانی، سرپرست مجتمع طلای موته طی بازدید جمعی از کارکنان ایمیدرو از کارخانه و معدن طلای موته عنوان کرد که حداکثر تا دوسال آینده با انجام فعالیت های اکتشافی و به موازات آنها، طراحی و راه اندازی خط جدید تولید به رشد 1.5 تا 2 برابری تولید در کارخانه طلای موته دست خواهیم یافت.

مجتمع طلای موته طی سال گذشته 248 هزار و 149 تن ماده معدنی با عیار 1.4 استخراج کرد که نشان از پیشرفت108.6 درصدی نسبت به برنامه پیش بینی شده دارد. این مجتمع در نظر دارد طی سال1401 برنامه استخراج ماده معدنی از معادن خود را 220هزار تن با عیار 1.3 قرار دهد. همچنین میزان باطله برداری طی سال جاری 3 میلیون و 460هزار تن خواهد بود.

طبق آمار حوزه اکتشاف ایمیدرو، 977 میلیون تن ذخیره جدید سنگ آهن، 496 میلیون تن ذخیره جدید زغال سنگ و 182 تن ذخیره جدید طلا طی مدت یاد شده شناسایی شده است.از سوی دیگر در هشت سال یاد شده، میزان ذخایر جدید مس محتوی 14 میلیون تن و سرب و روی به 6 میلیون تن رسیده است. میزان ذخایر جدید مواد معدنی همچون شورابه(363 میلیون تن)، باریت(103 میلیون تن)، عناصر نادرخاکی(85 میلون تن)، بوکسیت(17 میلیون تن) و آنتیموان(شش هزار تن) تا پایان سال 1400، افزایشی است.

کشور ایران با داشتن پتانسیل‌های معدنی متنوع و ذخایر ارزشمند فلزی و غیر فلزی در بین 10 کشور برتر جهان قرار گرفته و حدود 7 درصد از ذخایر جهانی در ایران جای دارد و به دلیل واقع شدن در مسیر کمربند فلز زایی جهانی آلپ- هیمالیا توانایی قرار گرفتن در ردیف اول رهبری خاورمیانه و آسیای میانه را از لحاظ فعالیت های اکتشافی معدنی، فناوری و سرمایه گذاری بخش معدن را دارا است. گواه این ادعا داشتن حداقل 8 معدن بزرگ در کلاس جهانی است.

بدیهی است که توسعه این منابع و بهره برداری از آنها قدرت رقابت ما را در سطح بین الملل افزایش خواهد داد و بخش معدن را در کشور به رتبه اول اشتغالزایی و تولید درآمد ملی تبدیل خواهد کرد. در مقطع کنونی ذخایر کشف شده و در حال بهره برداری در مقایسه با وسعت و پتانسیل کشور ایران اندک است.

ارزش ذخایر کشف شده ایمیدرو بیش از 13 میلیارد دلار است

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟