مساعدت بانک کشاورزی با 214761 فقره تسهیلات معوقه در شش ماهه نخست سال جاری درقالب بند خ ماده 33

بانک کشاورزی در قالب دستورالعمل بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه، در شش ماهه ابتدای سال 1401 تعداد 214 هزار و 761 فقره از تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مشتریان را با بخشودگی سود و امهال بدهی مورد مساعدت قرار داد.
مساعدت بانک کشاورزی با 214761 فقره تسهیلات معوقه در شش ماهه نخست سال جاری درقالب بند خ ماده 33

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، شعب این بانک در قالب دستورالعمل بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای سال جاری تا هشتم مهرماه، قریب به 88 هزار میلیارد ریال از تسهیلات معوقه مشتریان را امهال کرده و بالغ بر 29 هزار میلیارد ریال از بدهی مشتریان شامل سود تا سررسید، سود پس از سررسید و جریمه وجه التزام را مورد بخشودگی قرار داده اند .

شایان ذکر است بانک کشاورزی در سال جاری علاوه بر دستورالعمل بند خ ماده 33، در اجرای مفاد خط مشی پیگیری وصول مطالبات و مصوبات هیات مدیره بانک نیز مساعدت های شایان توجهی برای بخشودگی جرائم دیرکرد و امهال بدهی مشتریان انجام داده است.

دیگران چه می خوانند:

مساعدت بانک کشاورزی با 214761 فقره تسهیلات معوقه در شش ماهه نخست سال جاری درقالب بند خ ماده 33

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟