راننده خط واحد پشت فرمان ماشین در حال حرکت، سکته کرد + علت و خسارت حادثه