// کد مطلب: ۱۵۹۱۰۰

کشتیرانی جمهوری اسلامی/

شکایت ۱۰۰میلیون روبلی ازکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دربندرآستاراخان روسیه

شکایت ۱۰۰میلیون روبلی ازکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دربندرآستاراخان روسیه
لینک کوتاه کپی شد

بدلیل عدم انجام تعهدات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دربندرآستاراخان روسیه یک شرکت طرف قرارداد کشتیرانی باطرح شکایتی تقاضای ۱۰۰میلیون روبل خسارت نموده است.

به گزارش طلانیوز،براساس مدارک ومستندات موجود،درسال ۱۳۹۲قراردادی فیمابین شرکت نوراجنسی ثبت شده درروسیه باکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به مدت ۲۰سال برای ایجادزیرساخت های لازم ازجمله سیلوهای تخلیه وبارگیری غلات ازمقصد روسیه به ایران،ایجادسایرتجهیزات دریایی وبندری و....به زبان فارسی منعقد می شود.

بنابه این گزارش،براساس قوانین روسیه یک نسخه ازقراردادنیزباید به زبان روسی ترجمه وامضا می شده است.

ازآنجاکه شرکت نوراجنسی طی مدت ۱۸ماه باصرف ۲۸میلیاردتومان اقدام به ساخت ابنیه ومستخدثات لازم رانموده است اما ازسال ۱۳۹۲تاکنون شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ازترجمه قراردادمذکوربه دلایل نامعلوم طفره رفته واین کارراانجام نداده است.

دراین گزارش آمده است:باتوجه به اینکه شرکت نوراجنسی تعهدات خودرا انجام داده است واقدامات این شرکت می توانست یکی ازراهکارهای مهم بازرگانی علیه تحریم های ظالمانه باشد،بدلیل عدم همکاری شرکت کشتیرانی ایرانی درترجمه قراردادبه زبان روسی،مسئولین بندری وگمرکی روسیه اقدام به پلمب تاسیسات شرکت نوراجنسی نموده وازورود مسئولین این شرکت وفعالیت آن ها دراین بندرممانعت بعمل آورده که موجبات واردشدن خسارت فراوان به این شرکت شده است.

بنابه گزارش وبراساس اخباری که دررسانه های روسیه منتشر شده است شرکت مذکور طبق مفادقرارداد ازشرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی دردادگاه های روسیه شکایت نموده وتقاضای ۱۰۰میلیون روبل خسارت رانموده است.

**چندنکته!

۱-چراشرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ازسال ۱۳۹۲ تاکنون که ۱۰سال ازامضای قراردادمذکورمی گذرد ازترجمه قراردادبه زبان روسی تعلل ورزیده وموضوع راجدی نگرفته است؟

۲-دراین مدت دهساله حداقل شرکت کشتیرانی چهارمدیرعامل داشته است چگونه می شودکه این مدیران عامل به درخواست های کتبی وشفاهی شرکت نوراجنسی بی تفاوت بوده واقدامات لازم برای این کارکه ازبدیهیات است رابه سرانجام نرسانده اند؟

۳-آیا مدیران شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی نمی دانند باید ازهرفرصتی برای مقابله ومبارزه باتحریم های ظالمانه دشمن استفاده کنندواجازه ندهند که لااقل این تحریم هادرمبحث تامین موادغذایی تاثیر گذارباشند؟

۴-باتوجه به اینکه مدیرعامل فعلی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ازمدیران خدوم،انقلابی،جهادی وامتحان پس داده درعرصه های مختلف بوده اند،انتظارمی رودکه ایشان هرچه زودترخودشان به این مسئله ورودنمایندواجازه ندهندکه حقوق قانونی کشور دردادگاه های روسی خدشه دارشود!

 

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه