// کد مطلب: ۱۵۸۹۶۸

بیمه حافظ

مسئول حسابرسی و کنترل داخلی بیمه حافظ منصوب شد

مسئول حسابرسی و کنترل داخلی بیمه حافظ منصوب شد
لینک کوتاه کپی شد

مهدی فغانی به عنوان مسئول حسابرسی و کنترل داخلی شرکت بیمه حافظ منصوب شد.

در این حکم که به قلم محمود دودانگه رئیس هیات مدیره بیمه حافظ است، اهدافی از جمله انجام اقدامات و تمهیدات لازم جهت رعایت کامل نظام راهبری شرکتی، شناسایی زمینه‌های قابل بهبود در سازوکارهای مالی، فنی، عملیاتی و … شرکت و ارائه اقدامات اصلاحی مناسب، افزایش میزان صحت و اطمینان به گزارش‌ها، اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی شرکت، افزایش میزان رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه‌ها در سازوکارهای شرکت آمده است.

همچنین در این حکم اهم وظایف واحد حسابرسی و کنترل داخلی به این شرح است، تدوین پیش نویس راهبردهای حسابرسی و کنترل داخلی به منظور نهایی سازی و تأیید توسط کمیته مربوطه و ارائه به هیأت مدیره جهت تصویب، پایش انطباق عملکرد شرکت با راهبردهای حسابرسی و کنترل داخلی مصوب و ارائه گزاش‌های مقتصی به مدیریت ارشد، استقرار و بهبود مستمر نظام حسابرسی و کنترل داخلی به منظوراطمینان از همراستا بودن عملیات با اهداف شرکت در چارچوب قانونی و اساسنامه شرکت و ارائه گزارش وضعیت کارایی و اثربخشی آن به مدیریت ارشد و کمیته حسابرسی و کنترل داخلی به صورت ادواری، نظارت بر حسن اجرای نظام راهبری شرکتی(آیین نامه ۹۳) و ارائه گزارش‌های مقتضی به مدیریت ارشد، حصول اطمینان از وضعیت توانگری مالی شرکت و ارائه گزارش‌های مقتضی به مدریت ارشد، بررسی برنامه‌های ترمیم وضعیت مالی و طرح در کمیته حسابرسی و کنترل داخلی جهت نهایی سازی و تأیید و ارائه به هیأت مدیره جهت تصویب، نظارت بر صورت‌های مالی، اسناد، رعایت استانداردهای حسابداری و گزارش‌های مالی بویژه موارد درخواستی سازمان بورس و اوراق بهادر و ارائه گزارش‌های مقتضی به مدیریت ارشد، نظارت بر فرآندهای گزارشگری و افشاء اطلاعات شرکت(آیین نامه ۸۸) و ارائه گزارش‌های مقتضی به مدیریت ارشد، بررسی رعایت و اجرای صحیح آیین نامه‌ها و ضوابط کاری شرکت اعم از استخدام، مالی، معاملاتی، ریسک، تطبیق مقررات و … و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در صورت نیاز، بررسی گزارش‌های ارجاعی مدیریت ارشد به منظور حصول اطمینان از صحت آنها، ارزیابی صحت، اثر بخشی و قابل اتکابودن سیستم‌های اطلاعاتی شرکت و اطمینان از عملکرد و امنیت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و نرم افزارهای مورد استفاده و برگزاری جلسات کمیته حسابرسی و کنترل داخلی به صورت منظم و ادواری. روابط عمومی بیمه حافظ

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه