// کد مطلب: ۱۵۹۶۷۷

بیمه کوثر/

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه بیمه کوثر

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه بیمه کوثر
لینک کوتاه کپی شد

سرمایه فعلی: ۲۴.۹۹۹.۹۹۹.۶۲۰.۰۰۰ ریال درصد افزایش سرمایه: ۳۴٪ مبلغ افزایش سرمایه: ۸.۵۰۰.۰۰۰.۳۸۰.۰۰۰ ریال سرمایه جدید: ۳۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته و اندوخته سرمایه ای موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی، بهبود نسبت توانگری و افزایش قبولی ریسک با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تاریخ تصویب هیئت مدیره: ۱۴۰۲.۰۸.۲۲

سرمایه فعلی: ۲۴.۹۹۹.۹۹۹.۶۲۰.۰۰۰ ریال درصد افزایش سرمایه: ۳۴٪ مبلغ افزایش سرمایه: ۸.۵۰۰.۰۰۰.۳۸۰.۰۰۰ ریال سرمایه جدید: ۳۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته و اندوخته سرمایه ای موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی، بهبود نسبت توانگری و افزایش قبولی ریسک با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تاریخ تصویب هیئت مدیره: ۱۴۰۲.۰۸.۲۲

 

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه