فولاد امیرکبیر کاشان

بازدید مسئولین سازمان حفاظت از محیط زیست از کارخانه فولاد امیرکبیر کاشان

بازدید مسئولین سازمان حفاظت از محیط زیست از کارخانه فولاد امیرکبیر کاشان
لینک کوتاه کپی شد

در راستای ارزیابی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان جهت حضور در همایش انتخاب صنعت سبز کشوری، توسط سازمان حفاظت از محیط زیست ، خانم دکتر کرمانی، رئیس پسماند، آب و خاک و آقای دکتر عباسی رئیس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد و خانم مهندس سیم کش زاده ، کارشناس مسئول پایش و رئیس اداره محیط زیست کاشان آقای مهدی دولتخواه و کارشناسان این اداره از شرکت فولاد امیرکبیر کاشان بازدید نمودند.

در راستای ارزیابی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان جهت حضور در همایش انتخاب صنعت سبز کشوری، توسط سازمان حفاظت از محیط زیست ، خانم دکتر کرمانی، رئیس پسماند، آب و خاک و آقای دکتر عباسی رئیس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد و خانم مهندس سیم کش زاده ، کارشناس مسئول پایش و رئیس اداره محیط زیست کاشان آقای مهدی دولتخواه و کارشناسان این اداره از شرکت فولاد امیرکبیر کاشان بازدید نمودند.

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه