در هفتمین دوره ممیزی عملکرد HSE واحدهای معدنی تابعه ایمیدرو صورت گرفت؛

شرکت فولاد سفیددشت در عملکرد مدیریت HSE رتبه خوب را کسب کرد

شرکت فولاد سفیددشت در عملکرد مدیریت HSE رتبه خوب را کسب کرد
لینک کوتاه کپی شد

مطابق ارزیابی هیئت داوران در هفتمین دوره ممیزی عملکرد HSE واحدهای معدنی تابعه سازمان ایمیدرو، شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری رتبه خوب را به خود اختصاص داد.

رامین لطفی، مدیر نیروی انسانی و سازماندهی شرکت فولاد سفیددشت، ضمن تأیید این خبر از حضور محمدرضا موثقی نیا رئیس هیئت عامل ایمیدرو در این دوره خبر داد و افزود: با توجه به ارزیابی های ممیزان سازمان ایمیدرو در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست، شرکت موفق به کسب رتبه خوب و ارتقای سطح و رتبه ممیزی سال قبل شد.

در همین زمینه میترا شکوهی، رئیس واحد HSE شرکت نیز افزود: با توجه به نقش و جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در عملکرد شرکت و حفظ و صیانت از نیروی انسانی و محیط زیست منطقه، با تدابیر صورت گرفته و حمایت های مدیریت ارشد شرکت، فعالیت مرتبط با این حوزه ارزیابی شد.

وی ابـراز امیـدواری کـرد: انشـاءالله در آسـتانه راه انـدازی واحد فولادسـازی بتوانیم با حفظ شـرایط موجود، در ارتقا و پیاده سازی استانداردهای مرتبط با این حوزه گام برداریم. در پی کسـب ایـن موفقیـت، محمدرضـا موثقی نیـا رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو و معـاون وزیـر صمت طـی نامـه ای خطـاب به محمـود اربـاب زاده، مدیرعامـل شـرکت فـولاد سفیددشـت چهارمحال وبختیـاری چنیـن نوشـت:

اعتلای سلامت نیـروی کار و حفاظـت از محیط زیسـت در گـرو همـت والای خدمتگـزاران و اندیشه سـازانی اسـت کـه میـان موفقیت هـای فـردی و توفیقـات سـازمانی پلـی اسـتوار بسـته اند؛ آنجـا کـه اندیشـه های پـا ک و خالـص بـا کوشـش گره می خـورد، حماسـه های جـاودان خلـق می گـردد. بی شـک تلاش و همـت جنابعالـی و سـایر همـکاران در زمینـه بهبـود و توسـعه آرمان هـای بهداشـت ایمنـی و محیط زیسـت گامـی مهم در راسـتای شـکوفایی و توسـعه نظـام مقـدس جمهوری اسلامی ایران اسـت. بدین وسـیله کسـب سـطح امتیـاز خوب در عملکرد مدیریت HSE را در هفتمیـن دوره ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت بهداشـت ایمنی و محیط زیست واحدهای تابعـه سـازمان تبریـک عـرض می کنیـم و از درگاه خداوند منان توفیقـات روزافـزون شـما را خواسـتاریم.

 

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه