فولاد سفیددشت

افزایش ۶۴ درصدی سود نسبت به سال قبل

افزایش ۶۴ درصدی سود نسبت به سال قبل
لینک کوتاه کپی شد

مجمع عمومی ســالیانه شــرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری با حضور اکثریت سهام داران و ریاست اکبری محمدی معاونت سرمایه گذاری و امور شرکت های فولاد مبارکه و نمایندگان سازمان ایمیدرو و شرکت ملی فولاد ایران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ تشکیل شد و بعد از گزارش عملکرد هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت های مالی شرکت با گزارش مقبول مورد تأیید مجمع قرار گرفت.

مصطفی فلاحی، مدیر مالی و حســابداری شرکت فولاد سفیددشت با اعلام این خبر افزود: در این مجمع ابتدا محمود ارباب زاده، مدیرعامل شرکت فولاد سفیددشــت با بیان خلاصه ای از عملکرد سالیانه شرکت گفت: با تلاش و پشتکار کارکنان، شرکت در ســال ۱۴۰۲ موفق به رشد ۶۴ درصدی سود خالص نســبت به ســال قبل شــد. همچنین واحد احیا مســتقیم این شــرکت تا کنون بالغ بر ۵ میلیون تن آهن اسفنجی تولید کرده است.

وی از اجرای موفقیت آمیز عملیات ذوب گیری و تولید تختال آزمایشی در بزرگترین کارخانه فولادی استان چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: این طرح به عنوان یکی از طرح های هفت گانه برای اولین بار در کشــور با تکنولوژی، مهندســی، تأمین و ســاخت قطعــات داخلی و به دســت توانمند متخصصان ایرانی به بهره برداری رسید و طرح فولادسازی آن در حــال حاضر بیــش از ۹۸ درصد پیشــرفت فیزیکــی دارد و پیش بینی می شود مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ آماده بهره برداری باشد.

محمود اربــاب زاده در جلســه مجمــع عمومی ســالیانه ســهام داران، ضمن بیان آمار تولید و فروش شــرکت عنوان کرد: در ســال ۱۴۰۲ بیش از ۷۶۰ هزار تن آهن اســفنجی تولید گردید. همچنیــن درآمد حاصل از فروش آن ۹۴,۴۰۳ میلیارد ریال بوده که رشــد ۲۹٫۵ درصدی را نســبت به ســال قبل نشــان می دهــد. در خصوص ســایر اقدامــات باید گفت تأمین بیش از یک میلیون و صدهزار تن گندله، بومی ســازی ۱۳۶ قلم تجهیزات و قطعات ماشــین آلات، تســویه کامل ســود تقســیمی سال قبل به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال، تســویه و قطعی شدن مالیات سال ۱۴۰۰ و افزایش ســرمایه(که در اول خــرداد ۱۴۰۳ به ثبت رســید) صورت گرفته است. همچنین پروژه های در حال ساخت شامل پروژه راه آهن داخلــی و خطوط ریلــی، پروژه جــاده اختصاصــی، پــروژه تصفیه خانه مرکزی، پروژه مخازن ذخیره سازی آهن اسفنجی، پروژه غبارگیر و پروژه سیستم آتش نشــانی واحد احیا مســتقیم، پروژه ســاخت ساختمان مرکزی، پروژه ترانسفرکار دوم و پروژه اتوماســیون خط انتقال پساب از اهم دستاوردهای شرکت در سال ۱۴۰۲ است.

وی افــزود: همچنیــن پروژه هــای توســعه جدیــد ِدارای مجــوز شــامل پروژه هــای واگــن برگــردان، امتیــاز و اجرای پســاب شــهرهای شــهرکرد و فرادنبــه، پســت بــرق جنــوب ســایت و افزایــش مخــازن مایــع و گازی اکســیژن و نیتروژن واحد ASP موجود اســت. علاوه بر ایــن، با توجه به موافقت ســهام داران مقرر شــد در خصــوص تهیه فــاز مطالعاتی فنی – اقتصادی پروژه ها و طرح های آتی شرکت و ارائه گزارش حسابرس و مجوز هیئت مدیره شرکت به سهام داران اقدام عاجل صورت پذیرد. اهم این طرح هــا عبارت اند از: احــداث واحــد مگامــدول؛ نیــروگاه ۵۰ مگاواتی و ۱۲ مگاواتی خورشیدی؛ واحد اکســیژن ۲؛ احداث کوره پاتیلی ۲؛ واحد گاز زدایی؛ احداث واحد نورد سرد و اسیدشویی؛ واحد انباشت و برداشت ۲؛ جرثقیل TEEMING و مخازن گاز طبیعی.

شــایان ذکــر اســت در ادامه ایــن مجمــع ســهام داران شــرکت موافقت کردند ۶۰ درصد از ســود انباشته شرکت در پایان ســال ۱۴۰۲ توزیع گردد. در پایان نیز نمایندگان ســهام داران حاضر در مجمــع از عملکرد خوب هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان این شــرکت در دست یابی به اهداف تعیین شده در ســال ۱۴۰۲ قدردانی و بر اهمیت دســت یابی به اهداف و برنامه های تعیین شده در سال ۱۴۰۳ تأکید کردند.

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه