پتروشیمی تبریز

دو طرح از طرحهای توسعه ای سرویس های جانبی مجتمع پتروشیمی تبریز

دو طرح از طرحهای توسعه ای سرویس های جانبی مجتمع پتروشیمی تبریز
لینک کوتاه کپی شد

طرح توسعه واحد هوا و ازت مجتمع به ظرفیت ۴ هزار نرمال متر مکعب هوای ابزار دقیق، ۲ هزار نرمال متر مکعب هوای سرویس و ۳ هزار نرمال متر مکعب نیتروژن گازی و ۳۰۰ نرمال متر مکعب نیتروژن مایع

طرح توسعه خطوط ارتباطی فی مابین واحدها که در مرحله طراحی و مهندسی تفصیلی و تهیه اسناد جهت خرید اجناس و برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار می باشد.

 

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه