تسویه حساب نجمه جودکی با مجری جنجالی بابت زخم قدیمی | جودکی انتقام گرفت