نتایج جستجو : تولید خودرو بخش خصوصی

  • تولیدکنندگان غیر دولتی در سال ۱۴۰۲ موفق به تولید ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه انواع خودرو شده اند، اما بیش ترین حجم تولید در این بخش با ۲۵۱,۰۵۷ دستگاه و رشد ۷۲ درصد به تولید سواری اختصاص دارد.

۱