نتایج جستجو : فلز زرد

  • به گفته کارشناسان بازارهای جهانی، در روزهای اخیر شیب کاهشی فلز زرد موقتی بوده و مقامات آمریکایی از پافشاری بر نرخ بهره در سطح ۵.۵ درصدی دست خواهند کشید.

۱