نتایج جستجو : قیمت یورو امروز

  • در معاملات امروز بازار تهران، هر اسکناس یورو ۶۳۵۵۰ تومان قیمت خورد. بر این اساس قیمت هر یورو نسبت به معاملات روز گذشته ۲۰ تومان کاهش قیمت را تجربه کرد. روز گذشته یورو در بازار آزاد تهران ۶۳۵۷۰ قیمت خورده بود. همچنین صرافی ملی امروز قیمت هر یورو را ۵۰۲۸۹ تومان برای خرید و ۵۰۷۹۷ تومان برای فروش اعلام کرد. مرکز مبادله قیمت یورو را برای امروز ۵۰۷۹۷ تعیین کرد.

  • قیمت یورو امروز شنبه 30 تیر 1403 با 30 تومان افزایش، با نرخ 62 هزار و 640 تومان تا این لحظه به ثبت رسید.

  • در معاملات امروز بازار تهران، هر اسکناس یورو ۶۳۵۵۰ تومان قیمت خورد. بر این اساس قیمت هر یورو نسبت به معاملات روز گذشته ۲۰ تومان کاهش قیمت را تجربه کرد. روز گذشته یورو در بازار آزاد تهران ۶۳۵۷۰ قیمت خورده بود. همچنین صرافی ملی امروز قیمت هر یورو را ۵۰۲۸۹ تومان برای خرید و ۵۰۷۹۷ تومان برای فروش اعلام کرد. مرکز مبادله قیمت یورو را برای امروز ۵۰۷۹۷ تعیین کرد.

  • در معاملات امروز بازار تهران، هر اسکناس یورو 64930 تومان قیمت خورد. بر این اساس قیمت هر یورو نسبت به معاملات روز گذشته 150 تومان کاهش قیمت را تجربه کرد. روز گذشته یورو در بازار آزاد تهران 65080 قیمت خورده بود. همچنین صرافی ملی امروز قیمت هر یورو را ۴۹۶۹۶ تومان برای خرید و 50332 تومان برای فروش اعلام کرد. مرکز مبادله قیمت یورو را برای امروز 50332 تعیین کرد.

  • در معاملات امروز بازار تهران، هر اسکناس یورو 64930 تومان قیمت خورد. بر این اساس قیمت هر یورو نسبت به معاملات روز گذشته 150 تومان کاهش قیمت را تجربه کرد. روز گذشته یورو در بازار آزاد تهران 65080 قیمت خورده بود. همچنین صرافی ملی امروز قیمت هر یورو را ۴۹۶۹۶ تومان برای خرید و 50332 تومان برای فروش اعلام کرد. مرکز مبادله قیمت یورو را برای امروز 50332 تعیین کرد.

  • در معاملات امروز بازار تهران، هر اسکناس یورو ۶۵۰۸۰ تومان قیمت خورد. بر این اساس قیمت هر یورو نسبت به معاملات روز گذشته ۱۰ تومان کاهش قیمت را تجربه کرد. روز گذشته یورو در بازار آزاد تهران ۶۵۰۹۰ قیمت خورده بود. همچنین صرافی ملی امروز قیمت هر یورو را ۴۹۶۹۶ تومان برای خرید و ۵۰۱۹۸ تومان برای فروش اعلام کرد. مرکز مبادله قیمت یورو را برای امروز ۵۰۱۹۸ تعیین کرد.

  • در معاملات امروز بازار تهران، هر اسکناس یورو ۶۵۲۵۰ تومان قیمت خورد. بر این اساس قیمت هر یورو نسبت به معاملات روز گذشته ۱۰۷۰تومان کاهش قیمت را تجربه کرد. روز گذشته یورو در بازار آزاد تهران ۶۶۳۲۰ قیمت خورده بود. همچنین صرافی ملی امروز قیمت هر یورو را ۴۹۶۰۳ تومان برای خرید و ۵۰۱۰۴ تومان برای فروش اعلام کرد. مرکز مبادله قیمت یورو را برای امروز ۵۰۱۰۴ تعیین کرد.

  • پس از اینکه انتخابات فرانسه به پارلمان معلق رسید، یورو سقوط کرد، معاملات آتی اوراق قرضه فرانسه کاهش یافت و در حالی که دوره رکود در پیش خواهد بود، ابهام جدیدی بر بازارها حاکم شده است.

  • در معاملات امروز بازار تهران، هر اسکناس یورو ۶۵۲۵۰ تومان قیمت خورد. بر این اساس قیمت هر یورو نسبت به معاملات روز گذشته ۱۰۷۰تومان کاهش قیمت را تجربه کرد. روز گذشته یورو در بازار آزاد تهران ۶۶۳۲۰ قیمت خورده بود. همچنین صرافی ملی امروز قیمت هر یورو را ۴۹۶۰۳ تومان برای خرید و ۵۰۱۰۴ تومان برای فروش اعلام کرد. مرکز مبادله قیمت یورو را برای امروز ۵۰۱۰۴ تعیین کرد.

  • در معاملات امروز بازار تهران، هر اسکناس یورو ۶۶۳۲۰ تومان قیمت خورد. بر این اساس قیمت هر یورو نسبت به معاملات روز گذشته ۵۵۰ تومان کاهش قیمت را تجربه کرد. روز گذشته یورو در بازار آزاد تهران ۶۶۳۲۰ قیمت خورده بود. همچنین صرافی ملی امروز قیمت هر یورو را ۴۹۰۲۸ تومان برای خرید و ۴۹۵۲۳ تومان برای فروش اعلام کرد. مرکز مبادله قیمت یورو را برای امروز ۴۹۵۲۳ تعیین کرد.