نتایج جستجو : معادن

  • سهم واقعیِ معادن از کیک اقتصاد کشور بیش از آن چیزی است که با عدد و رقم بتوان تخمین زد؛ ساده‌ترین راه برای برآوردِ تاثیرگذاریِ برش معادن و شرکت‌های معدنی در کیک اقتصاد، تخمین سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی (GDP) است؛ با این حال، این اعداد دقیق و واقع نمایانه نیستند و نمی‌توانند تاثیرگذاری واقعی صنایع معدنی در رشد اقتصادی، بازار اشتغال و رونق تولید کشور را نشان دهند.

۱