ثبت رکورد سالکو با تولید ۳۰۰ هزار تن آلومینیوم در سال